Yin Yang 1 is a target of microRNA-34 family and contributes to gastric carcinogenesis

An Ming Wang, Tzu Ting Huang, Kai Wen Hsu, Kuo Hung Huang, Wen Liang Fang, Muh Hwa Yang, Su Shun Lo, Chin Wen Chi, Jing Jer Lin, Tian-Shun Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

69 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Yin Yang 1 is a target of microRNA-34 family and contributes to gastric carcinogenesis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences