Who are more likely subjected to complications following transrectal biopsy of the prostate?

Ching-Hsin Chang, Alex Lin, Yen-Hwa Chang, Hai-hui Wu, Yen-Shen Hsu, Willian J. S. Huang, Junne-Yih Kuo, Hsiao-Jen Chung, Yi-Hsiu Hung, Tzu-Ping Lin, Kuang-Kuo Chen

研究成果: 报告类型書籍

原文中文
17
出版狀態已發佈 - 8月 1 2010

引用此