Vibrio vulnificus in Taiwan

Po Ren Hsueh, Ching Yih Lin, Hung Jen Tang, Hsin Chun Lee, Jien Wei Liu, Yung Ching Liu, Yin Ching Chuang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

110 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Vibrio vulnificus in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences