Ventricular arrhythmias in nonischemic cardiomyopathy

Fa Po Chung, Chin Yu Lin, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Ta Chuan Tuan, Tze Fan Chao, Jo Nan Liao, Yao Ting Chang, Ting Yung Chang, Chung Hsing Lin, Abigail Louise D. Te, Shinya Yamada, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ventricular arrhythmias in nonischemic cardiomyopathy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences