Validity and reliability of the Functioning Disability Evaluation Scale-Adult Version based on the WHODAS 2.0-36 items

Chia Feng Yen, Ai Wen Hwang, Tsan Hon Liou, Tzu Ying Chiu, Hsin Yuan Hsu, Wen Chou Chi, Ting Fang Wu, Ben Shang Chang, Shu Jen Lu, Hua Fang Liao, Su Wen Teng, Wen Ta Chiu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

48 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Validity and reliability of the Functioning Disability Evaluation Scale-Adult Version based on the WHODAS 2.0-36 items」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences