Utility of PREDICT-HF score in high-risk Asian heart failure patients receiving sacubitril/valsartan

Chien Yi Hsu, Hung Yu Chang, Chieh Ju Chao, Wei Ru Chiou, Po Lin Lin, Fa Po Chung, Wen Yu Lin, Jin Long Huang, Huai Wen Liang, Chia Te Liao, Ying Hsiang Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Utility of PREDICT-HF score in high-risk Asian heart failure patients receiving sacubitril/valsartan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences