Uterine sarcoma Part I—Uterine leiomyosarcoma: The Topic Advisory Group systematic review

Kuo Chang Wen, Huann Cheng Horng, Peng Hui Wang, Yi Jen Chen, Ming Shyen Yen, Heung Tat Ng, Yen Hou Chang, Yi Chang, Hsiang Tai Chao, Kuan Chong Chao, Chi Mu Chuang, Chi Hong Ho, Chen Yu Huang, Zhi Chen Hung, Ling Yu Jiang, Hei Yu Lau, Hsin Yang Li, Chi Yao Lin, Chia Hao Liu, Pi Lin SunNae Fang Twu, Hua Hsi Wu, Hann Chin Yu, Fong Yuan Ju, Chih Ping Tsai, Wen Hsun Chang, Yen Mei Hsu, Na Rong Lee, Chih Yao Chen, Ting Chen Chang, Wen Chun Chang, Chii Hou Chen, Ruey Jian Chen, Song Nan Chow, Yih Ron Lien, Bor Ching Sheu, Pao Ling Torng, Men Luh Yen, Wen Ling Lee, Kuan Chin Wang, Chih Long Chang, Chih Ping Chen, Jen Ruei Chen, Tze Chien Chen, Jian Pei Huang, Ming Chao Huang, Yeou Lih Wang, Cheng Chang Chang, Jah Yao Liu, Her Young Su, Yu Chi Wang, Mu Hsien Yu, Lee Wen Huang, Kok Min Seow, Tsung Hsuan Lai, Fa Kung Lee, Ching Hui Chen, Ben Shian Huang, Sheng Mou Hsiao, Hsu Dong Sun, Wen Yih Wu, Sen Wen Teng, Kuo Hu Chen, Jeng Hsiu Hung, Hung Cheng Lai, Chiou Chung Yuan, Ching Hung Hsieh, Chin Jung Wang, Shing Jyh Chang, Man Jung Hung, Shih Tien Hsu, Yu Min Ke, Chien Hsing Lu, Lou Sun, Wei Chun Chang, Yao Ching Hung, Wu Chou Lin, Po Hui Wang, Tze Ho Chen, Yiu Tai Li, Meng Hsing Wu, Kuo Feng Huang, Hung Chun Fu, San Nung Chen, An Jen Chiang, Ju Yueh Li, Li Te Lin, Hsiao Wen Tsai, Kuan Hao Tsui

研究成果: 雜誌貢獻回顧型文獻同行評審

32 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Uterine sarcoma Part I—Uterine leiomyosarcoma: The Topic Advisory Group systematic review」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences