Unusual giant intraspinal teratoma in an infant

Yueh Hsun Lu, Hseuh Han Wang, Jiing Feng Lirng, Wan Yuo Guo, Tai Tong Wong, Michael Mu Huo Teng, Feng Chi Chang, Cheng Yen Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Unusual giant intraspinal teratoma in an infant」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine and Dentistry