Tumor distribution affects bladder recurrence but not survival outcome of multifocal upper tract urothelial carcinoma treated with radical nephroureterectomy

Zai Lin Sheu, Chi Ping Huang, Chao Hsiang Chang, Chung Hsin Chen, Jian Hua Hong, Han Yu Weng, Ta Yao Tai, Shiu Dong Chung, Chi Wen Lo, Thomas Y. Hsueh, Yao Chou Tsai, Yuan Hong Jiang, Bing Juin Chiang, Yung Tai Chen, Jen Tai Lin, Wei Yu Lin, Yeong Chin Jou, Jen Shu Tseng, Chia Chang Wu, Wen Jeng WuHsin Chih Yeh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Tumor distribution affects bladder recurrence but not survival outcome of multifocal upper tract urothelial carcinoma treated with radical nephroureterectomy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences