Trifluoperazine, an antipsychotic agent, inhibits cancer stem cell growth and overcomes drug resistance of lung cancer

Chi-Tai Yeh, Alexander T H Wu, Peter M H Chang, Kuan Yu Chen, Chia Ning Yang, Shuenn Chen Yang, Chao Chi Ho, Chun Chi Chen, Yu Lun Kuo, Pei Ying Lee, Yu Wen Liu, Chueh Chuan Yen, Michael Hsiao, Pei Jung Lu, Jin Mei Lai, Liang Shun Wang, Chih Hsiung Wu, Jeng Fong Chiou, Pan Chyr Yang, Chi Ying F Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

163 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Trifluoperazine, an antipsychotic agent, inhibits cancer stem cell growth and overcomes drug resistance of lung cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences