Treatment for childhood acute lymphoblastic leukemia in Taiwan: Taiwan Pediatric Oncology Group ALL-2002 study emphasizing optimal reinduction therapy and central nervous system preventive therapy without cranial radiation

Meng Ju Li, Hsi Che Liu, Hsiu Ju Yen, Tang Her Jaing, Dong Tsamn Lin, Chao Ping Yang, Kai Hsin Lin, Iou Jih Hung, Shiann Tarng Jou, Meng Yao Lu, Chih Cheng Hsiao, Ching Tien Peng, Tai Tsung Chang, Shih Chung Wang, Ming Tsan Lin, Jiann Shiuh Chen, Te Kau Chang, Giun Yi Hung, Kang Hsi Wu, Yung Li YangHsiu Hao Chang, Shih Hsiang Chen, Ting Chi Yeh, Chao Neng Cheng, Pei Chin Lin, Shyh Shin Chiou, Jiunn Ming Sheen, Shin Nan Cheng, Shu Huey Chen, Yu Hsiang Chang, Wan Ling Ho, Yu Hua Chao, Rong Long Chen, Bow Wen Chen, Jinn-Li Wang, Yuh Lin Hsieh, Yu Mei Liao, Shang Hsien Yang, Wan Hui Chang, Yu Mei Y Chao, Der Cherng Liang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Treatment for childhood acute lymphoblastic leukemia in Taiwan: Taiwan Pediatric Oncology Group ALL-2002 study emphasizing optimal reinduction therapy and central nervous system preventive therapy without cranial radiation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences