Transmission and Clinical Features of Enterovirus 71 Infections in Household Contacts in Taiwan

Luan Yin Chang, Kou Chien Tsao, Shao Hsuan Hsia, Shin Ru Shih, Chung Guei Huang, Wing Kai Chan, Kuang Hung Hsu, Tsui Yen Fang, Yhu Chering Huang, Tzou Yien Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

177 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Transmission and Clinical Features of Enterovirus 71 Infections in Household Contacts in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences