Topical application of TAK1 inhibitor encapsulated by gelatin particle alleviates corneal neovascularization

Jiang Hui Wang, Ching Li Tseng, Fan Li Lin, Jinying Chen, Erh Hsuan Hsieh, Suraj Lama, Yu Fan Chuang, Satheesh Kumar, Linxin Zhu, Myra B. McGuinness, Jessika Hernandez, Leilei Tu, Peng Yuan Wang, Guei Sheung Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Topical application of TAK1 inhibitor encapsulated by gelatin particle alleviates corneal neovascularization」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences