Tolerability of rifapentine-based regimens in latent tuberculosis infection treatment in the elderly

Pei Chun Chan, Pin Hui Lee, Min Ju Lu, You Chieh Huang, Teng Yi Feng, Wen Wen Chen, Chia Chi Lee, Yen Fang Huang, Chen Yuan Chiang

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Tolerability of rifapentine-based regimens in latent tuberculosis infection treatment in the elderly」主題。共同形成了獨特的指紋。