Timing of Symptomatic Infarct Swelling Following Intravenous Thrombolysis in Acute Middle Cerebral Artery Infarction: A Case-Control Study

Yen Chu Huang, Ting Chun Lin, Jiann Der Lee, Ya Hui Lin, Rey Yue Yuan, Hsu Huei Weng, Ying Chih Huang, Meng Lee, Chih Ying Wu, Huan Lin Hsu, Chia Yu Hsu, Tsong Hai Lee, Shan Jin Liu, Yeu Jhy Chang, Chien Hung Chang, Tsung I. Peng, Chia Wei Liou, Ku Chou Chang, Yi Ting Pan

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Timing of Symptomatic Infarct Swelling Following Intravenous Thrombolysis in Acute Middle Cerebral Artery Infarction: A Case-Control Study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences