Tigecycline-non-susceptible hypervirulent Klebsiella pneumoniae strains in Taiwan

Yi Hsiang Cheng, Tzu Wen Huang, Chih Han Juan, Sheng Hua Chou, Yao Yi Tseng, Ting Wen Chen, Tsuey Ching Yang, Yi Tsung Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Tigecycline-non-susceptible hypervirulent Klebsiella pneumoniae strains in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences