Thermal degradation of polyvinyl alcohol with various plasticizers

Yao Chi Shu, Wen Chin Tsen, Fu Sheng Chuang, Hung Yi Tsi, Shin Cheng Jang, Chinen Chung Chen, Syang Peng Rwei, Chun Chun Huang

研究成果: 書貢獻/報告類型會議貢獻

指紋

深入研究「Thermal degradation of polyvinyl alcohol with various plasticizers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Engineering