Therapeutic effects of monoclonal antibody against dengue virus NS1 in a STAT1 knockout mouse model of dengue infection

Shu Wen Wan, Pei Wei Chen, Chin Yu Chen, Yen Chung Lai, Ya Ting Chu, Chia Yi Hung, Han Lee, Hsuan Franziska Wu, Yung Chun Chuang, Jessica Lin, Chih Peng Chang, Shuying Wang, Ching Chuan Liu, Tzong Shiann Ho, Chiou Feng Lin, Chien Kuo Lee, Betty A. Wu-Hsieh, Robert Anderson, Trai Ming Yeh, Yee Shin Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

42 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Therapeutic effects of monoclonal antibody against dengue virus NS1 in a STAT1 knockout mouse model of dengue infection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Immunology and Microbiology