Therapeutic effect of repurposed temsirolimus in lung adenocarcinoma model

Hsuen Wen Chang, Min Ju Wu, Zih Miao Lin, Chueh Yi Wang, Shu Yun Cheng, Yen Kuang Lin, Yen Hung Chow, Hui Ju Ch'ang, Vincent H.S. Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Therapeutic effect of repurposed temsirolimus in lung adenocarcinoma model」主題。共同形成了獨特的指紋。

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science