The Value of Preoperative Local Symptoms in Prognosis of Upper Tract Urothelial Carcinoma After Radical Nephroureterectomy: A Retrospective, Multicenter Cohort Study

Hsin Chih Yeh, Chao Hsiang Chang, Jen Kai Fang, I. Hsuan Alan Chen, Jen Tai Lin, Jian Hua Hong, Chao Yuan Huang, Shian Shiang Wang, Chuan Shu Chen, Chi Wen Lo, Chih Chin Yu, Jen Shu Tseng, Wun Rong Lin, Yeong Chin Jou, Ian Seng Cheong, Yuan Hong Jiang, Chung You Tsai, Thomas Y. Hsueh, Yung Tai Chen, Hsu Che HuangYao Chou Tsai, Wei Yu Lin, Chia Chang Wu, Po Hung Lin, Te Wei Lin, Wen Jeng Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The Value of Preoperative Local Symptoms in Prognosis of Upper Tract Urothelial Carcinoma After Radical Nephroureterectomy: A Retrospective, Multicenter Cohort Study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine and Dentistry