The Risk of Cancer among Taiwanese Female Registered Nurses: A Nationwide Retrospective Study

Cheng Che Shen, Yu Wen Hu, Li Yu Hu, Chin Lin Perng, Tung Ping Su, Chung Jen Teng, Sang Hue Yen, Cheng Hwai Tzeng, Tzeon Jye Chiou, Chiu Mei Yeh, Tzeng Ji Chen, Wei Shu Wang, Pan Ming Chen, Chia Jen Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The Risk of Cancer among Taiwanese Female Registered Nurses: A Nationwide Retrospective Study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds