The "ribbon sign" of aortic coarctation.

Chun-Yao Huang, Chao Hung Lai, Shing Jong Lin, Jaw Wen Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

原文英語
頁(從 - 到)652
頁數1
期刊Clinical Cardiology
27
發行號11
出版狀態已發佈 - 11月 2004
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 心臟病學與心血管醫學

引用此