The outcome of CyberKnife treatment for primary or metastatic malignant lung tumors

Chun Shu Lin, Wei Chou Chang, Hsuan Hwai Lin, Wen Yen Huang, Hsing Lung Chao, Chang Ming Chen, Yu Fu Su, Kuen Tze Lin, Jang Chun Lin, Yee Min Jen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「The outcome of CyberKnife treatment for primary or metastatic malignant lung tumors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences