The novel ribonucleotide reductase inhibitor COH29 inhibits DNA repair in vitros

Mei Chuan Chen, Bingsen Zhou, Keqiang Zhang, Yate Ching Yuan, Frank Un, Shuya Hu, Chih Ming Chou, Chun Han Chen, Jun Wu, Yan Wang, Xiyong Liu, D. Lynne Smith, Hongzhi Li, Zheng Liu, Charles D. Warden, Leila Su, Linda H. Malkas, Young Min Chung, Mickey C T Hu, Yun Yen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果