The Making of a Flight Feather: Bio-architectural Principles and Adaptation

Wei Ling Chang, Hao Wu, Yu Kun Chiu, Shuo Wang, Ting Xin Jiang, Zhong Lai Luo, Yen Cheng Lin, Ang Li, Jui Ting Hsu, Heng Li Huang, How Jen Gu, Tse Yu Lin, Shun Min Yang, Tsung Tse Lee, Yung Chi Lai, Mingxing Lei, Ming You Shie, Cheng Te Yao, Yi Wen Chen, J. C. TsaiShyh Jou Shieh, Yeu Kuang Hwu, Hsu Chen Cheng, Pin Chi Tang, Shih Chieh Hung, Chih Feng Chen, Michael Habib, Randall B. Widelitz, Ping Wu, Wen Tau Juan, Cheng Ming Chuong

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The Making of a Flight Feather: Bio-architectural Principles and Adaptation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds