The impact of 2003 SARS epidemic on suicide in Taiwan and Hong Kong

Shu Sen Chang, Chien Yu Lin, Ya Lun Liang, Yi Han Chang, Chia Yueh Hsu, Paul S.F. Yip

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)202-203
頁數2
期刊Psychiatry and Clinical Neurosciences
76
發行號5
DOIs
出版狀態已發佈 - 5月 2022

ASJC Scopus subject areas

  • 神經科學 (全部)
  • 神經內科
  • 神經病學(臨床)
  • 精神病學和心理健康

引用此