The frequency of cancer predisposition gene mutations in hereditary breast and ovarian cancer patients in Taiwan: From BRCA1/2 to multi-gene panels

Pi Lin Sung, Kuo Chang Wen, Yi Jen Chen, Ta Chung Chao, Yi Fang Tsai, Ling Ming Tseng, Jian Tai Timothy Qiu, Kuan Chong Chao, Hua Hsi Wu, Chi Mu Chuang, Peng Hui Wang, Chi Ying F. Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The frequency of cancer predisposition gene mutations in hereditary breast and ovarian cancer patients in Taiwan: From BRCA1/2 to multi-gene panels」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences