The effect of narrow bandwidth infrared radiation on the growth of Escherichia coli

Shang Ru Tsai, Tsui Chin Huang, Chia Ming Liang, Hsin Yi Chang, Yi Tsung Chang, Hsuan Cheng Huang, Hsueh Fen Juan, Si Chen Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The effect of narrow bandwidth infrared radiation on the growth of Escherichia coli」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy