The Effect of a New Gelatinous Elastomers Cushion on Reducing Pressure and Temperature

貢獻的翻譯標題: 新型固態矽膠墊對臀部減壓及降溫之效果

Mu-Jung Kao, Yang-Hwei Tsuang, Chi-Jou Kuo, Jen-Ling Chou, Hung-Wen Wei, Mei-Wun Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「新型固態矽膠墊對臀部減壓及降溫之效果」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology