The cytokine-cosmc signaling axis upregulates the tumorassociated carbohydrate antigen Tn

Chia Wen Ho, Chi Yu Lin, Yi Wei Liaw, Hsiao Ling Chiang, Yu Tang Chin, Rui Lan Huang, Hung Cheng Lai, Yaw Wen Hsu, Po Jan Kuo, Chiao En Chen, Hung Yun Lin, Jacqueline Whang-Peng, Shin Nieh, Earl Fu, Leroy F. Liu, Jaulang Hwang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The cytokine-cosmc signaling axis upregulates the tumorassociated carbohydrate antigen Tn」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences