The Comparative Studies of Binding Activity of Curcumin and Didemethylated Curcumin with Selenite: Hydrogen Bonding vs Acid-Base Interactions

Jiahn Haur Liao, Tzu Hua Wu, Ming Yi Chen, Wei Ting Chen, Shou Yun Lu, Yi Hsuan Wang, Shao Pin Wang, Yen Min Hsu, Yi Shiang Huang, Zih You Huang, Yu Ching Lin, Ching Ming Chang, Fu Yung Huang, Shih Hsiung Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The Comparative Studies of Binding Activity of Curcumin and Didemethylated Curcumin with Selenite: Hydrogen Bonding vs Acid-Base Interactions」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences