The association between urinary calculi and increased risk of future cardiovascular events: A nationwide population-based study

Chung-Yi Hsu, Yung Tai Chen, Po Hsun Huang, Hsin Bang Leu, Yu Wen Su, Chia Hung Chiang, Jaw Wen Chen, Tzeng Ji Chen, Shing Jong Lin, Wan Leong Chan

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

引用此