The application of novel segmentation software to create left atrial geometry for atrial fibrillation ablation: The implication of spatial resolution

Chye Gen Chin, Fa Po Chung, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Ta Chuan Tuan, Tze Fan Chao, Jo Nan Liao, Chin Yu Lin, Ting Yung Chang, Cheng I. Wu, Chih Min Liu, Jennifer Jeanne B. Vicera, Chun Chao Chen, Chieh Mao Chuang, Yi Jen Chen, Ming Hsiung Hsieh, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「The application of novel segmentation software to create left atrial geometry for atrial fibrillation ablation: The implication of spatial resolution」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences