Targeting therapeutic agent against C3b/C4b, SB002, on the inflammation-induced bone loss in experimental periodontitis

Ren Yeong Huang, Fang Yi Tseng, Jhong Jhe You, Thomas E. Van Dyke, Chia Dan Cheng, Cheng En Sung, Pei Wei Weng, Yi Shing Shieh, Wan Chien Cheng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Targeting therapeutic agent against C3b/C4b, SB002, on the inflammation-induced bone loss in experimental periodontitis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences