Taiwanese consensus recommendations for acute pancreatitis

Wei Chih Liao, Tien Chien Tu, Kuei Chuan Lee, Jseng Hwei Tseng, Ming Jen Chen, Cheuk Kay Sun, Shang Yu Wang, Wei Kuo Chang, Pi Yi Chang, Ming Shun Wu, Tsung Jung Lin, Hsiang Lin Lee, Jiann Hwa Chen, Kuo Ching Yuan, Nai Jen Liu, Hsing Chien Wu, Po Chin Liang, Hsiu Po Wang, Tsann Long Hwang, Chia Long Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Taiwanese consensus recommendations for acute pancreatitis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences