Tachycardia of atrial myocytes induces collagen expression in atrial fibroblasts through transforming growth factor β1

Chia Ti Tsai, Chuen Den Tseng, Juey Jen Hwang, Cho Kai Wu, Chih Chieh Yu, Yi Chih Wang, Wen Pin Chen, Ling Ping Lai, Fu Tien Chiang, Jiunn Lee Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

56 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Tachycardia of atrial myocytes induces collagen expression in atrial fibroblasts through transforming growth factor β1」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences