Survival Benefit of Statin with Anti-Angiogenesis Efficacy in Lung Cancer-Associated Pleural Fluid through FXR Modulation

Chen Liang Tsai, Chih Ying Changchien, Ying Chen, Chine Rui Lai, Tzu Min Chen, Hsin Han Chang, Wen Chiuan Tsai, Yu Ling Tsai, Hao Chung Tsai, Chieh Yung Wang, Hung Yi Lin, Ming Sheng Shen, Yu Huei Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Survival Benefit of Statin with Anti-Angiogenesis Efficacy in Lung Cancer-Associated Pleural Fluid through FXR Modulation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences