Suprasellar dermoid cyst presenting as acquired exotropia

Chun Ju Lin, Jieh Ren Jou, Lin Chung Woung, Yong Kwang Tu, Yung Ming Jeng, Hsiao Ching Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)47-50
頁數4
期刊Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus
40
發行號1
DOIs
出版狀態已發佈 - 1月 1 2003
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 兒科、圍產兒和兒童健康
  • 眼科

引用此