Sulfonamide derivative targeting carbonic anhydrase IX as a nuclear imaging probe for colorectal cancer detection in vivo

Siao Syun Guan, Chun Chia Cheng, Ai Sheng Ho, Chia Chi Wang, Tsai Yueh Luo, Tse Zung Liao, Jungshan Chang, Cheng Tien Wu, Shing Hwa Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Sulfonamide derivative targeting carbonic anhydrase IX as a nuclear imaging probe for colorectal cancer detection in vivo」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences