SOX4 is a novel phenotypic regulator of endothelial cells in atherosclerosis revealed by single-cell analysis

Chak Kwong Cheng, Xiao Lin, Yujie Pu, Joyce Ka Yu Tse, Yu Wang, Cheng Lin Zhang, Xiaoyun Cao, Chi Wai Lau, Juan Huang, Lei He, Jiang Yun Luo, Yu Tsung Shih, Song Wan, Chi Fai Ng, Li Wang, Ronald Ching Wan Ma, Jeng Jiann Chiu, Ting Fung Chan, Xiao Yu Tian, Yu Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「SOX4 is a novel phenotypic regulator of endothelial cells in atherosclerosis revealed by single-cell analysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences