Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir for patients with chronic hepatitis C virus infection previously treated with NS5A direct-acting antivirals: a real-world multicenter cohort in Taiwan

Chen Hua Liu, Cheng Yuan Peng, Chun Jen Liu, Chi Yi Chen, Ching Chu Lo, Kuo Chih Tseng, Pei Yuan Su, Wei Yu Kao, Ming Chang Tsai, Hung Da Tung, Hao Tsai Cheng, Fu Jen Lee, Chia Sheng Huang, Ke Jhang Huang, Yu Lueng Shih, Sheng Shun Yang, Jo Hsuan Wu, Hsueh Chou Lai, Yu Jen Fang, Po Yueh ChenJow Jyh Hwang, Chi Wei Tseng, Wei Wen Su, Chun Chao Chang, Pei Lun Lee, Jyh Jou Chen, Chi Yang Chang, Tsai Yuan Hsieh, Chung Hsin Chang, Yi Jie Huang, Jia Horng Kao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir for patients with chronic hepatitis C virus infection previously treated with NS5A direct-acting antivirals: a real-world multicenter cohort in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences