Skin injury in the operating room

Tze Wen Lee, Tim Mo Chen, Tian Yeu Cheng, Shyi Gen Chen, Shiou Liang Chen, Trong Duo Chou, Giuen Hsueng Chou, Chiu Heng Lee, Hsian-Jenn Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Skin injury in the operating room」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences