Skeletal Muscle Ratio: A Complete Mediator of Physical Activity and HbA1C in Type 2 Diabetes

Sen Te Wang, Yen Kuang Lin, Shuen Fu Weng, Chen Ling Huang, Hui Chuan Huang, Yi Chun Chiu, Sophia Hu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Skeletal Muscle Ratio: A Complete Mediator of Physical Activity and HbA1C in Type 2 Diabetes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences