Single-site laparoscopic burnia for inguinal hernias in girls: comparison with open repair

Yih Cherng Duh, Paul Chia Yu Chang, Hsuan Huang, Yu Wei Fu, Yao Jen Hsu, Chin Hung Wei, Ming Hung Shen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Single-site laparoscopic burnia for inguinal hernias in girls: comparison with open repair」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences