Signal peptide-CUB-EGF-like repeat-containing protein 1-promoted FLT3 signaling is critical for the initiation and maintenance of MLL-rearranged acute leukemia

Binay K Sahoo, Yuh-Charn Lin, Cheng-Fen Tu, Chien-Chin Lin, Wei-Ju Liao, Fu-An Li, Ling-Hui Li, Kurt Yun Mou, Steve R Roffler, Shu-Ping Wang, Chi-Tai Yeh, Chi-Yuan Yao, Hsin-An Hou, Wen-Chien Chou, Hwei-Fang Tien, Ruey-Bing Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Signal peptide-CUB-EGF-like repeat-containing protein 1-promoted FLT3 signaling is critical for the initiation and maintenance of MLL-rearranged acute leukemia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences