SIGLEC-3 (CD33) serves as an immune checkpoint receptor for HBV infection

Tsung Yu Tsai, Ming Ting Huang, Pei Shan Sung, Cheng Yuan Peng, Mi Hua Tao, Hwai I. Yang, Wei Chiao Chang, An Suei Yang, Chung Ming Yu, Ya Ping Lin, Ching Yu Bau, Chih Jen Huang, Mei Hung Pan, Chung Yi Wu, Chwan Deng Hsiao, Yi Hung Yeh, Shiteng Duan, James C. Paulson, Shie Liang Hsieh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「SIGLEC-3 (CD33) serves as an immune checkpoint receptor for HBV infection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences