Serum levels of the IgA isotype switch factor TGF-β1 are elevated in patients with COVID-19

Er yi Wang, Hao Chen, Bao qing Sun, Hui Wang, Hui Qi Qu, Yichuan Liu, Xi zhuo Sun, Jingchun Qu, Zhang fu Fang, Lifeng Tian, Yi feng Zeng, Shau Ku Huang, Hakon Hakonarson, Zhi gang Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Serum levels of the IgA isotype switch factor TGF-β1 are elevated in patients with COVID-19」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds