Serum and urine metabolite profiling reveals potential biomarkers of human hepatocellular carcinoma (Molecular and Cellular Proteomics (2011) 10, (1-13))

Tianlu Chen, Guoxiang Xie, Xiaoying Wang, Jia Fan, Yunping Qui, Xiaojiao Zheng, Xin Qi, Yu Cao, Mingming Su, Xiaoyan Wang, Lisa X. Xu, Yun Yen, Ping Liu, Wei Jia

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

61 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
期刊Molecular and Cellular Proteomics
10
發行號11
DOIs
出版狀態已發佈 - 11月 2011

ASJC Scopus subject areas

  • 分析化學
  • 生物化學
  • 分子生物學

引用此