Serotype-specific detection of enterovirus 71 in clinical specimens by DNA microchip array

Shin Ru Shih, Yih Weng Wang, Guang Wu Chen, Luan Yin Chang, Tzou Yien Lin, Mei Chen Tseng, Chiayn Chiang, Kuo Chien Tsao, Chung Guei Huang, Mei Ren Shio, Jui Hung Tai, Shin Hwan Wang, Rei Lin Kuo, Wu Tse Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

27 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Serotype-specific detection of enterovirus 71 in clinical specimens by DNA microchip array」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences