Serological evidence of subclinical transmission of the 2009 pandemic H1N1 influenza virus outside of Mexico

Day Yu Chao, Kuang Fu Cheng, Tsai Chung Li, Trong Neng Wu, Chiu Ying Chen, Chen An Tsai, Jin Hwa Chen, Hsien Tsai Chiu, Jang Jih Lu, Mei Chi Su, Yu Hsin Liao, Wei Cheng Chan, Ying Hen Hsieh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Serological evidence of subclinical transmission of the 2009 pandemic H1N1 influenza virus outside of Mexico」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds